ANPHATEST
24/03/2020
OPEN BETA
25/03/2020
CHARACTER VIEW
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 LDHaiPhong 180
2 SUSU3 180
3 ThikchanGa 180
4 tyrujtyj 180
5 SUSUSU 180
6 Su10 180
7 Su12 180
8 1231qehtgc 180
9 Su16 180
10 Su19 180
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
1 POLICE 0904 5
2 VNCHXH ZaiDepLaA 0
3 Symple Temple 0
4 SkyBoss TocBacViEm 0
USER LOGIN
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 310
Tổng số nhân vật 423
Tổng số Guilds 4
Số Game Masters 2
Số người online 17
Online trong ngày 1161
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH