ANPHATEST
24/03/2020
OPEN BETA
25/03/2020
CHARACTER VIEW
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 Venuss 100
2 Forever 100
3 2303 100
4 ASAS 100
5 DungCoHoi 100
6 QiQi 100
7 LinhLinh 100
8 Violet 100
9 LDHaiPhong 100
10 2505 100
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
1 POLICE 0904 5
2 VNCHXH ZaiDepLaA 0
3 Symple Temple 0
4 SkyBoss TocBacViEm 0
USER LOGIN
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 285
Tổng số nhân vật 385
Tổng số Guilds 4
Số Game Masters 2
Số người online 58
Online trong ngày 1350
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH